Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

crazymary
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski

April 15 2017

crazymary
2007 c6d3
crazymary
Reposted fromtfu tfu viajestjuzwiosna jestjuzwiosna

July 09 2015

crazymary
crazymary
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas

June 26 2015

crazymary
crazymary
crazymary
crazymary
Take a minute to think how lucky you are
Reposted fromfabs3 fabs3 viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
crazymary
crazymary

June 20 2015

crazymary
8873 246e 500
crazymary
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPicki91 Picki91
crazymary

June 16 2015

crazymary
3293 fa6b 500
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viapiehus piehus
crazymary
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viadianka66 dianka66
crazymary
9851 93a4
Reposted fromscorpix scorpix viaiwanowicz iwanowicz
crazymary
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 15 2015

crazymary
crazymary
0487 39e5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl